కులము కులమని కాటులడుతూ

కులము కులమని కాటులడుతూ
పరువు పరువనీ ప్రాకులాడుతూ
ధనము ధనమనీ ధ్యానము చేసి
మానవత్వపు మానము తీసి వాటి వీటిని కూడబెడుతావు
వేటినేన్నని తీసుకేలుతావు
 
కన్నె పిల్లకై గుడికి వెళ్తావు  
టైముపాసు కై బడికి వెళ్తావు
విద్య విడిచేసి బీటు కొడుతావు
పిల్ల పిల్లకు సైటు కొడుత్తవు
 
ప్రేమ ప్రేమని పిల్లకు చెప్పి
పెళ్లి కాకనే తల్లిని చేసి  
తాళి కట్టమంటె చెల్లిని చేసి
సంప్రదాయపు తలను తీస్తావు
 
ఇంటివాళ్ళు నీకు భార్యను తెస్తే
భార్య లక్షలుగా కట్నము తెస్తే
తల్లి తండ్రులను తన్ని తరిమేసి
ఒళ్ళు కుల్లెల త్రాగి చస్తావు
 
త్రాగడానికై అప్పులు చేసి
కుప్ప కుప్పలుగా తప్పులు చేసి
వింత వింతైన రోగాములోచ్చి
మందులేకుండా మరిగి చస్తావు
 
అందుకే మానవుడా
మంచినే నమ్మవయ్య
మంచినే చెయ్యవయ్య
మనిషిలా బ్రతకవయ్య

 

Creative Dictionary of Philosophy – P01

 • Alphabet, Word, Sentence, Data, Information
 • Knowledge: is amount of information. The amount of information an individual’s brain can processes and stores is his knowledge. Knowledge is mostly used in a quantifiable sense. How much knowledge does one has (may be about something or somebody etc)?
 • Intelligence: is application of knowledge.
 • Wise: constructive employment of intelligence.
 • Wit: ability to generate humor using ones intelligence sensibly.
 • Wisdom: ability to discriminate between what is what and what is what not; what is and what ought to be. Ability to discriminate between right and wrong, good and bad.
 • Common sense: is application of wisdom.
 • Morality: degree of determination to use ones intelligence under the guidance of wisdom.
 • Value: Constructive energy that appreciates life.
 • Emotion: is vibrant energy. It generates either positive or negative energy and stimulates. Knowledge is not vibrant. In other words knowledge is passive energy and emotion is active energy. Emotion can recreate itself and knowledge but knowledge can neither recreate self nor create emotion.
 • Stimulus: is the perceivable fluctuation or change in energy either internal or external that is identified by a sensory receptor. A stimuli is plural form of stimulus.
 • Sense: (n): The faculty or organ that perceives and processes the stimuli from outside or inside the body. (v): The degree of conscious control one has got on all the senses to process the stimuli. Ability to process the stimuli consciously
 • Senses: Any of the faculties or organs by which stimuli from outside or inside the body are received and felt, as the faculties of hearing, sight, smell, touch, taste, and equilibrium.
 • Consciousness: a state of being aware (of all the stimuli) of the functionality of mind. The degree of connectivity between the brain and all the senses.
 • Brain: the collection of internetworked neurons or the central nervous system that can perceive the stimuli through senses, process, store and retrieve them. Brain is house (physical location) of mind. The warehouse of knowledge.
 • Mind: is the manager of knowledge warehouse (brain). An imaginary controller that manages the functionality of brain and all the content of it. Manager of Knowledge.
 • Heart: Organ that pumps blood, circulating it to all parts of the body. An imaginary manager of wisdom and values. Manager of Wisdom.
 • Conscience: is the connectivity between mind and heart.
 • Body: Tangible content of an individual. The organs, bones, blood, nerves etc
 • Spirit: the intangible and spiritual content of an individual. The values, knowledge, intelligence, wisdom, attitude, etc
 • Soul: the disembodied spirit of an individual.
 • Think: activity or action of processing the perceived stimuli towards a directed response or result consciously.
 • Thought: the result of an organized and consciousness processing of all the relevant stimuli.  The result of thinking.
 • Human: civilized animal
 • Civilization: political, intellectual (techno-scientific), religious or spiritual and cultural development

Do you deserve the title of a MAN?

“The state of knowledge is a state in which man has freed himself from his past, which is self-consciousness. However paradoxical it may seem at first, such a state is the only one which is natural to man, really worthy of that NAME.”

                                                                                       – J Krishnamurti

“Man does not deserve the title of man so long as the physical condition does not assume the shape of moral qualities, for the natural desires are common to man and the lower animals and there is nothing to mark the distinction between him and them.”

                                                                                        – Mirza Gulam Ahmad

            Have you ever questioned yourself, “Do I deserve the title of a Man?” Have you ever tried to know, “What is the point of discrimination between a Man and an Animal?”

            Unfortunately, we have become so materialistic that we have almost lost our spiritual identity. It is true that man has almost lost his own identity. Our approach to life has become more animalistic than humanistic.  We, in the race of money and religion, liquidated the humanity.

            Our approach has become so materialistic and limited that we discriminate man from animal based on mere material or physical attributes, which does not give right definition of a man. We must discriminate a man based on his moral qualities. What I exactly mean to say is, looking human is different and being human is different. The one who just looks as a human in his physical form and does not posses the necessary moral qualities is in no way superior to a lower human [animal]; he is better called a lower human [animal] rather a human. The human who is human both by appearance and by virtue is the real human, the one who perfectly deserve the title of that name. Now, let us look into the different stages of a Man:

            Freud, the father of psychoanalytic theory, proposed that every individual’s personality is the product of a struggle among three interacting forces – the id, the ego, and the superego. The id is the source of strong inborn drives and urges, it does not recognize the difference between good and bad, and it operates on the pleasure principle. Through learning and experience, the ego develops the individual’s capabilities of realistic thinking and ability to deal appropriately with his environment, to overcome the limitations of id; it operates on the reality principle. The superego consists of the moral part of the individual’s psychic structure through internalizing the values of society. It influences the individual to strive for perfection.

            The Holy Quran observes the threefold condition of a man: 1. Nafs-i-ammara: signifies the uncontrollable spirit or the spirit prone to evil. 2. Nafs-i-lawwama: Lawwama literally means one who reproves severally, and the Nafs-i-lawwama or the self-accusing soul, has been so called because it upbraid a man for the doing of an evil deed and strongly hates unrestrained passions and bestial appetites. And 3. Nafs-i-mutmainnah: The third or the last stage in the onward movement of the soul is reached on attaining to the source of all spiritual qualities. At this stage the soul is freed from all weakness and frailties.

            And finally in my words, I divide the human growth into four stages: 1. Animality [Lower/Sub- Human]: in this very stage we are driven by our in borne drives where the Freud’s id is the ruler, here man is under-control not in control 2. Humanity [Human]: in this stage man develops his necessary moral qualities to fit himself for the title. 3. Spirituality [Higher Human]: in this stage human starts inquiring. He struggles for perfection and the ultimate reality. 4. Divinity [supreme Human]: here the man uplifts himself with his supreme virtues to self-actualized soul or the enlightened.

To conclude, I request everybody to “be worthy for the title of a MAN”

Adversity is better than prosperity

Of course prosperity brings many friends, but adversity filters them, so that you can recognize the real and true friends;

Of course prosperity brings Success, but adversity fails you, so that you can recognize your own strengths and weaknesses;

Of course prosperity brings happiness, but adversity hurts, so that you can recognize the worth of real happiness;

Of course prosperity brings many opportunities, but adversity not, so that you can recognize the worth of good opportunity;

Of course prosperity makes you rich, but adversity poors you, so that you can recognize the worth of real richness.

Now see,

Many people have many friends but among all there are few lucky who recognize real and true friends;

Many people got success in many ways but among all there are few lucky who exampled the real success; 

Many people are happy for many reasons but among all there are few lucky who are enjoying the real happiness;

Many people got many opportunities but among all there are few lucky who utilized the best opportunities;

Many people become rich in many ways but among all there are few lucky who are enjoying the real richness.

Prosperity makes ‘many people’ but adversity makes ‘the few lucky’.

So, remember that

Adversity comes in life not to make you weak but to make you stronger;

Not to make you fearful but to make you courageous;

And

Adversity is not lack of good opportunities but it itself is a special kind of opportunity to learn to face the situation of lack of opportunities. 

Be optimistic forever and never give up your hope.

Learn to make best use of every thing, even the useless.

The Mother

Ever science my childhood

I use to believe that

If there is anything called

 ‘Pure Love’

It is nothing but the love that

A mother has on her child.

Because,

A mother alone makes her child

Smile at the cost of her tears;

A mother alone makes her child

Happy at the cost of her grief;

It is none but,

A mother alone makes her child

Live at the cost of her death.

 

To be precise,

A

 “Mother”

 is physical form of the

“Devine Love”

The Paradox of our Age

In these days of fast foods and slow digestions …

We have more degrees, but less common sense; more knowledge; but less wisdom; more medicine, but less good health; we have multiplied our possessions, but reduced our values; we have been working hard to weighten our purses; but unfortunately we let our hearts lighten;

We always have enough time and information to talk about film stars and cricketers etc. ; but we have not enough words of love and time to share with our parents, relative and friends;

We have enough time and patience to watch movies and TV serials; but not enough time and patience to listen to the lectures and few words of wisdom;

We have enough friends to chit chat with, we have enough friends to play with, we have enough friends to share our vulgar thoughts and moments with, we have enough friends to waste our time, money and energy in different ways; but we hardly have enough friends to have profitable and constructive talks; we hardly have enough friends whom we can call them as our true and best friends;

We have enough money to satisfy our own esteem needs but not enough money to serve other people’s basic needs;

We have enough knowledge to understand the most difficult theories of physics and embedded systems; but not enough knowledge to understand the most common human feelings and emotions;

We have enough words to blame each other as the one I am doing now, but not enough words to appreciate one another. 

We have developed enough science and technology to solve all kinds of technical problems, but unfortunately not enough wisdom to solve the basic human problems;

We have enough religions to hate and fight with each other; but unfortunately not enough religions to love each other;

In this material world, we read more, understand less; we eat more, digest less; we earn more, enjoy less; we seek more, share less; we lie more, love less; fight more, forgive less; we act more, think less; neglect more, care less; talk more, listen less; receive more, give less; we preach more, practice less; and   We have learned to make a living, but not a life; here,

We are just adding years to life, but not life to years.

Please, Think about this.

I Thirst – Jesus

“When he was dying on the cross Jesus said: ‘I thirst’. Jesus is thirsting for our love, and this is the thirst of everyone, poor and rich alike. We all thirst for the love of others and the meaning of true love is ‘To give until it hurts’.

                                                                                                        – Mother Teresa

            Do we ‘Thirst’? Do we ‘Thirst’ for love? For the love of others? Do we ‘Thirst’ for the same love that Jesus is thirsting for? The true love? Do we share the true love? Do we give until it hurts us?

            Undoubtedly every one thirsts in this world. But, the most unfortunate thing is that we all do not thirst for the same love that Jesus is thirsting for. We all do not thirst for the true and eternal love. This is the only reason, why Unity of Humanity has lost its colours.

            What for we thirst and the ways and means we choose to fulfill our thirst differs from person to person. Krishnamurthy says, “‘Liberation’ should be the ultimate thirst [Purpose] of every being”. The lord Buddha says, “Nirvana”. Mohammad prophet says, “Salvation”. Mother Teresa says, “True and Pure love of Jesus”. Likewise, so many enlightened ones have defined the ultimate thirst in their own words but if we go to the very ends of their definitions, we arrive at the same place, which I would like to call “The Ultimate-end”. In other words, as Sri Ramakrishna says, “the same water is called ‘Water’ in English, ‘Pani’ in Hindi, ‘Neellu’ in Telugu, and ‘Tanni’ in Tamil”, etc., the same the Ultimate-end is expressed in different ways, with different words, as one beautiful idiom says, “the same old wine in a new bottle”. Now the question arises, “What is that Ultimate-end?

            Different persons have suggested different paths and means to reach the ultimate end. Some suggest the divine experience, some talk about the strict ritual practice, some emphasizes on mere moral practice, some talk about the detachment and renunciation of the world, some talk about seeing God in every being, loving and caring all as Jesus, and some like Charavaka says, “There is neither God nor spirit, neither good nor bad nor their consequences. Fear none. The ultimate end of life is highest pleasure and happiness. It does not matter, how you attain it”, etc. However different, the paths could be; however different, the means could be, they all lead us to the same end.

            The most unfortunate thing is that, pilgrims of these different paths have formed different religions, different societies, different communities, etc. and many of them have been believing that their paths alone are true and leads to the ultimate end, and all others are walking foolishly, in the shadow of maya [illusion] and ignorance. This kind of misbelieve has affected greatly and resulted misleading them from the ultimate end. They have struck in the illusions of superiority and inferiority, they have formed their own boundaries, they have struck in the maya of individuality, they are confined to some man made limitations and these will never let them to reach The Ultimate-End.

            Now the question arises, “What could be the Ultimate-Path, that might keep us away from all kinds of mayas or illusions, that might surely leads to the Ultimate-End?

            Now, I would like to conclude this paper with its essence, that is, “Every one should take initiative to find the answer for these two ultimate questions of life. Every individual should thirst for true love and knowledge of the ultimate reality and ‘one must work for his own salvation’, because mere imitation of past ideas will confined you to some beliefs, and beliefs create boundaries and limitations. When you are confined to man made boundaries and limitations you can never reach The Ultimate-End