కులము కులమని కాటులడుతూ

కులము కులమని కాటులడుతూ పరువు పరువనీ ప్రాకులాడుతూ ధనము ధనమనీ ధ్యానము చేసి మానవత్వపు మానము తీసి వాటి వీటిని కూడబెడుతావు వేటినేన్నని తీసుకేలుతావు   కన్నె పిల్లకై గుడికి వెళ్తావు   టైముపాసు కై బడికి వెళ్తావు విద్య విడిచేసి బీటు కొడుతావు పిల్ల పిల్లకు సైటు కొడుత్తవు   ప్రేమ ప్రేమని పిల్లకు చెప్పి పెళ్లి కాకనే తల్లిని చేసి   తాళి కట్టమంటె చెల్లిని చేసి సంప్రదాయపు తలను తీస్తావు   ఇంటివాళ్ళు నీకు భార్యను తెస్తే భార్య లక్షలుగా కట్నము తెస్తే తల్లిContinue reading “కులము కులమని కాటులడుతూ”

Creative Dictionary of Philosophy – P01

Alphabet, Word, Sentence, Data, Information Knowledge: is amount of information. The amount of information an individual’s brain can processes and stores is his knowledge. Knowledge is mostly used in a quantifiable sense. How much knowledge does one has (may be about something or somebody etc)? Intelligence: is application of knowledge. Wise: constructive employment of intelligence.Continue reading “Creative Dictionary of Philosophy – P01”

Do you deserve the title of a MAN?

“The state of knowledge is a state in which man has freed himself from his past, which is self-consciousness. However paradoxical it may seem at first, such a state is the only one which is natural to man, really worthy of that NAME.”                                                                                        – J Krishnamurti “Man does not deserve the title of manContinue reading “Do you deserve the title of a MAN?”

Adversity is better than prosperity

Of course prosperity brings many friends, but adversity filters them, so that you can recognize the real and true friends; Of course prosperity brings Success, but adversity fails you, so that you can recognize your own strengths and weaknesses; Of course prosperity brings happiness, but adversity hurts, so that you can recognize the worth ofContinue reading “Adversity is better than prosperity”

The Paradox of our Age

In these days of fast foods and slow digestions … We have more degrees, but less common sense; more knowledge; but less wisdom; more medicine, but less good health; we have multiplied our possessions, but reduced our values; we have been working hard to weighten our purses; but unfortunately we let our hearts lighten; WeContinue reading “The Paradox of our Age”

I Thirst – Jesus

“When he was dying on the cross Jesus said: ‘I thirst’. Jesus is thirsting for our love, and this is the thirst of everyone, poor and rich alike. We all thirst for the love of others and the meaning of true love is ‘To give until it hurts’.                                                                                                         – Mother Teresa            Continue reading “I Thirst – Jesus”

Letters from creative pen – 01

Dear Frineds, In these days of costly wallets and cheap hearts… fairy skins and fickle minds…   Whenever, I pass through the city of these thoughts and emotions… whenever, I see the rusted and lonely shelters with abandoned walls, neglected floor, hungry doors, thirsty windows…   Whenever, I pass through the jungle of these thoughtsContinue reading “Letters from creative pen – 01”